Vítejte!
HŘÍŠNÍCI NOVÝ UŽIVATEL

nepřihlášený uživatel


Právě si tyto stránky čte 1 člověk.
Poslední změna:
29.09.2007
Návštěvník číslo:
24050
ICQ:61783389
Copyright © 2003
Hell

Český jazyk a literatura

Maturitní otázky


9 : Počátky realismu v české literatuře v 1. polovině 19.století

Charakteristika období, vysvětlení + znaky realismu. Kde ?

Představitelé Borovský, Němcová


převládl v literatuře 2. pol. 19. stol. (z lat. realis = věcný, skutečný; realita = skutečnost); vliv rozvoje přírodních a technických věd, filozofie (zvl. pozitivismu: skutečné je to, co lze dokázat smysly, tedy pozitivně; Auguste Comte); prosazení exaktního myšlení (vědecké postupy založeny na matematických výpočtech a metodách); snaha uplatnit tytéž vědecké postupy i v literatuře; literatura je chápána jako vědecká analýza společnosti

znaky:

pravdivý obraz skutečnosti (bez idealizace); přesné a všestranné studium života společnosti a nitra člověka

typizace (na jednotlivém je zobrazeno obecné); literární hrdina se proměňuje, vyvíjí; někdy je jeden ústřední hrdina nahrazen kolektivem

objektivní přístup ke skutečnosti (autor není účasten, stojí jakoby nad příběhem, svůj názor uplatňuje výběrem faktů, tématu, postav)

kritika nedostatků ve společnosti (odtud název kritický realismus)

román je analýzou skutečnosti; oslabuje se sevřený děj

nové výrazové prostředky: hovorová řeč, nářečí, archaismy ap.

realismus

ve výtvarném umění – fr. malíři G. Coubert, H. Daumier, rus. malíř I. Repin, češ. malíři Karel Purkyně, Antonín Chitussi aj.

v hudbě – fr. skladatel G. Bizet, italští skladatelé G. Verdi, G. Puccini

Naturalismus – krajní směr realismu; aplikuje teorii dědičnosti nebo determinaci prostředím na literaturu  člověk je omezen svou biologickou podstatou, zobrazen jako výsledek vlivu prostředí a dědičnosti; lat. natura = příroda

Počátky českého realismu

1) Satira – kritika soudobé společnosti

Karel Havlíček Borovský (1821–1856) – klasik české politické satiry Borová u Přibyslavi; studium na gymnáziu v Německém Brodě, kněžský seminář v Praze (vyloučen), pobyt v Rusku jako vychovatel đ Obrazy z Rus (kritika carské samovlády); liberál (jako Palacký); po revoluci 1848 – proti reakci vídeňské vlády đ pronásledován a souzen, 1851 policejně odvezen do vyhnanství do Tyrol (Brixen), kde vznikly jeho satiry

Dílo novinář: Pražské noviny (literární příloha Česká včela), Národní noviny (satirická příloha ©otek), časopis Slovan (v Kutné Hoře); programové články v souboru Duch Národních novin

literární kritik: boj o umění pravdivé, hodnotné – Kapitola o kritice

překladatel: např. Gogolových Mrtvých duší

básník, satirik, epigramatik: Epigramy – krátké, satiricky útočné básně s pointou; Havlíčkův kritický poměr k životu a světu; ironicky věnovány Církvi, Králi, Vlasti, Múzám, Světu (5 oddílů); útok na katolickou církev (Z historie literatury české), byrokracii a stát (Etymologický, Selský, Demokratský), na nezdravé jevy v národním životě (Verba docent, exempla trahunt, Poeta laureatus)

lidovost: v demokratickém obsahu ve formě (nápis, ukolébavka, modlitba, popěvek) v stylových prostředcích: veršový i větný paralelismus, rytmická pravidelnost v jazyce: prvky lidového, hovorového jazyka (plesnivina, pačesy)

satiry – vrchol tvorby: Tyrolské elegie

podnět a inspirace: vlastní zážitek

téma: zatčení, cesta do Brixenu, život ve vyhnanství; obraz tragédie osobní i národní

záměr: boj proti reakci státu, kritika policejního systému, pokrytectví; opovržení rakouskou vládou

žánrově: netradiční elegie – satira (elegický tón + ironie, výsměch); situační a jazyková komika

autoportrét: (příslušnost k českému národu, muzikant – 2. zpěv), zatýkání jako ironický vtip (”přátelský čin Bachův”) × projev zvůle

Křest sv. Vladimíra (torzo) inspirace Nestorovým Letopisem ruským

téma a záměr: kritika absolutismu jako způsobu vlády, katolické církve (Jezovitský marš), pokrytectví, zištnosti

forma vyjádření:groteskní děje se odehrávají zdánlivě v dávných dobách vznikajícího ruského státu za knížete Vladimíra (pro oklamání cenzury), ale aktualizace – kritika rakouské vlády, výsměch, ironie

postavy: car Vladimír (zpupný, omezený násilník) × pohanský bůh Perun (ubohý sluha absolutistického vládce)

jazyk: lidovost, prostá písňová 4veršová sloka, jednoduchý verš, rytmus


Král Lávra

téma: parafráze rozmarné veršované pohádky irského původu o králi s oslíma ušima

záměr: narážky na dobovou situaci, omezenost, tupost a zloba panovníka

forma: parodie historií o hodných panovnících (× brutální, nelítostné činy)

postavy: král, holič Kukulín, čeští muzikanti

společné znaky satir: výraz odporu proti jakémukoli násilí a útlaku; kolektivní historická a politická zkušenost národa


2) Venkovská próza – realistický obraz venkovského života v pol. 19. stol.

Božena Němcová (1820 – 1862)
Vídeň, mládí v Ratibořicích (Náchodsko); vliv babičky; provdána za úředníka finanční stráže Josefa Němce – pro vlastenectví často překládán
poznání různých míst (Praha, Chodsko, Červený Kostelec, Litomyšl, Polná, Slovensko)

citlivost k sociálním otázkám: úsilí o spravedlivější společnost a lepší postavení ženy ve společnosti

vlastenectví a odvaha (účast na pohřbu K. Havlíčka)

Dílo vstup do literatury – vlastenecké verše (např. ®enám českým)

pohádky: Národní báchorky a pověsti (např. Chytrá horákyně), Slovenské pohádky a pověsti; nadaná vypravěčka

národopisné studie: Obrazy z okolí domažlického (život chodského lidu, kultura, zvyky, kroje ap.)

publicistická tvorba: např. stať Selská politika (z r. 1848 – skeptický postoj venkova ke konstituci)

povídky: např. Chudí lidé (Červený Kostelec), Pan učitel (Česká Skalice), Dobrý člověk, Chyže pod horami (Slovensko) aj.

Divá Bára

dcera pastýře Jakuba; nový typ dívky (nezávislost na muži, nepodřízenost) × Eliška z fary; přerůstá konvenční představy o pasivní úloze ženy ve společnosti – je smělá, statečná, zdánlivě drsná, v jádru ušlechtilá, v zájmu přítelkyně se staví proti celé obci;

ve všech povídkách vystupuje postava všestranně dobrého člověka

tzv. obrazy venkovského života – vrchol tvorby:

Babička (1855) vznik po smrti syna Hynka; hmotný nedostatek, vzpomínky na dětství – doplněny a rozšířeny o poznání lidového života cíl: ukázat harmonický život prostých lidí, vzor dokonalosti člověka

postavy: z venkovského prostředí:

babička Magdalena Novotná, ústřední postava; vztah k práci, životu, přírodě, vlasti; moudrost a životní zkušenost, ušlechtilost

Barunčini rodiče – Proškovi (Panklovi): zpanštělá matka × sdílný, srdečný otec

děti: Barunka (autorka), Jan a Vilém, Adélka

lidové typy: mlynář, Kristla a Jakub, rodina Kudrnova; příběh Viktorčin

panský svět:

paní kněžna, komtesa Hortensie; dobro konané kněžnou = dobro babiččino; autorčina idealizace skutečnosti

kompozice: 2 dějová pásma

příjezd babičky, popis jejího všedního dne, hosté

od 8. kapitoly – rámec: Staré bělidlo v proměnách ročního období

prolog – vzpomínka na babičku, přímé oslovení

epilog – poslední léta babiččina, pohřeb

V zámku a v podzámčí (1856) dějiště:Nymbursko; příjezd Skočdopolových z Prahy na zámek – nová šlechta

dvojí svět: zámek: Skočdopolovi, mamsel Sára, komorník Jacques, pes Joli

podzámčí: vdova Karásková s dětmi (Vojtěch, Jozífek), krejčí Sýkora, podruzi (Dorota)

postava dobrého člověka – lékař (zná obě prostředí)

základní stavební princip = kontrast (už v titulu): sobectví, bezcitnost na zámku × obětavost, vzájemná pomoc v podzámčí, panský pes × utrpení dětí, přepych × chudoba, zápas s cholerou

realistický pohled na skutečnost (popisný, detailní realismus), ale v závěru idealizace (romantická představa světa usmířeného = vliv utopického socialismu)

Pohorská vesnice Chodsko; ideální shoda vrchnosti s poddanými; nejvyšší míra idealizace

Přihlášení

Jméno

Heslo

Podporované projekty (vřele doporučuji)

Bezdrátová síť v Plzni 
PilsFree

Moje oblíbené WWW stránky (vřele doporučuji)

Zpravodajství ze světa nejrychlejších vozů naší planety:
Formule 1

Zpravodajství ze světa videa, TV karet, kodeků a tak podobně:
TV Freak

Zpravodajství ze světa počítačů a všeho kolem:
Živě

Zpravodajství ze světa počítačů:
PcTuning

Zpravodajství ze světa mobilů:
MobilMania

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru.
BonusWeb

Češtiny do her a programů:
Češtiny

Zpravodajství ze světa počítačových her a hardwaru:
Doupě

Vyhledávací server:
Google

zpět na předchozí stránku
Copyright © 2003 Hell
doporučené rozlišení 1024x768